Användarvillkor för Trustly bankbetalning

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR TRUSTLY

TILLÄMPLIGA ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR SLUTANVÄNDARE, VERSION 6, JANUARI 2016

1. ALLMÄN INTRODUKTION TILL TJÄNSTEN

Trustly (”tjänsten”) är en bankoberoende betallösning som stödjer genomförandet av transaktioner för bankkonton i ett flertal banker i ett urval av länder. Tjänsten är ett verktyg som du (”användaren”) kan använda för att genomföra, och i vissa fall ta emot, betalningar via din internetbanktjänst på ett förenklat sätt till en verksamhetsutövare som verkar online (”verksamhetsutövaren”) och tillhandahåller dig med en produkt eller tjänst. Tjänsten består av ett extra gränssnitt mellan användaren och din internetbanktjänsts gränssnitt och har utformats specifikt för att förenkla slutförandet av en transaktion i det enskilda fallet. Användaren utför och slutför personligen alla nödvändiga steg för att genomföra en transaktion, som att logga in i internetbanken, välja konto från vilket betalning ska ske samt signera transaktionen. Användaren har därmed full kontroll över alla faser i genomförandet av en transaktion. Tjänsten medför att användaren snabbt och säkert kan genomföra banktransaktioner i ett användarvänligt gränssnitt utan behov av ytterligare programvara eller registreringsarrangemang. Tjänsten kan även nyttjas av användaren i syfte att verifiera sig gentemot en verksamhetsutövare, för att kunna ta emot en betalning.

Tjänsten erbjuds inte av din bank och är inte ansluten till din bank. Tjänsten tillhandahålls till dig av Trustly Group AB (556754-8655), Sverige, (”Trustly”), via den verksamhetsutövare som du vill transferera medel till eller ta emot betalning från. Läs igenom villkoren och bestämmelserna noga. Gå inte vidare med transaktionen om du inte accepterar villkoren och bestämmelserna. Genom att använda tjänsten samtycker du till villkoren och bestämmelserna i det här avtalet vid tidpunkten för transaktionen. Villkoren och bestämmelserna kan komma att ändras från tid till annan utan föregående meddelande och användaren måste därför vara noga med att läsa igenom villkoren före varje enskild transaktion. Om villkoren ändras kommer den reviderade versionen att förses med ett nytt versionsnummer.
 

2. INLOGGNINGSINFORMATION OCH LIKNANDE SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDAREN

Alla transaktioner som utförs med hjälp av personliga autentiseringsuppgifter (koder/lösenord och så vidare) skall anses utföras av kontots auktoriserade användare. Den inloggningsinformation som tillhandahålls av dig under transaktionsprocessen samlas in och behandlas av Trustly. Trustly vidarebefordrar informationen via tjänstens gränssnitt till motsvarande gränssnitt i din internetbank över en etablerad, säker anslutning. All kommunikation som överförs vid användning av tjänsten är krypterad och användarens hemliga inloggningsinformation lagras aldrig utan vidarebefordras till motsvarande inmatningsfält hos vald bank. Det kan dock hända att Trustly lagrar och behandlar information som tillhandahålls av dig. För Trustlys behandling av sådan information gäller punkt 7 (Integritetspolicy och behandling av personuppgifter) nedan.
 

3. AUKTORISERING/TILLSTÅND FÖR ATT VIDAREBEFORDRA INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDAREN

Genom att använda tjänsten samtycker användaren till att den information som tillhandahålls om användaren i internetbanktjänsten (inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress, sändande bankkontonummer, personnummer och, i förekommande fall, passnummer/id-kortnummer) används av Trustly i syfte att verifiera användarens identitet och/eller för att genomföra en transaktion. Din information vidarebefordras dessutom av Trustly till verksamhetsutövaren i syfte att denna skall kunna verifiera transaktionen samt verifiera uppgifter om användarens identitet, för att motverka bedrägerier eller annan liknande brottslig handling samt för uppfylla eventuella juridiska krav.
 

4. ALLMÄNNA KRAV PÅ KVALIFICERING FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

Användaren måste vara minst arton (18) år, eller ha uppnått sådan ålder som krävs av verksamhetsutövaren, och ha kapacitet att ingå juridiskt bindande avtal samt ha rätt att disponera över de tillgångar som berörs vid användande av tjänsten och användaren garanterar härmed att nämnda krav är uppfyllda. Användaren garanterar även att denne inte skall använda tjänsten för något syfte som bryter mot dess överenskommelser med tredje parter eller tillämplig lagstiftning. Användaren är personligt ansvarig för alla sådana brott och tillstår, genom att använda tjänsten, att användningen av densamma inte resulterar i något sådant brott.
 

5. ANSVAR OCH ERSÄTTNING

Trustly är ansvarigt gentemot användaren för transaktioner som genomförs via tjänsten i den utsträckning som anges i lagen (2010:751) om betaltjänster. Trustly är inte under några omständigheter ansvarigt gentemot användaren, verksamhetsutövaren eller något tredje part för några direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått på grund av användning av tjänsten som konsekvens av något fel, någon krasch eller något avbrott som orsakats av användaren eller någon tredje part.
 

6. AVGIFTER SOM TILLÄMPAS AV ANVÄNDARENS BANK

Vid genomförandet av en transaktion via tjänsten kan det från tid till annan förekomma nationella eller internationella betalningar, i vilket fall en avgift som debiteras användarens bankkonto kan tas ut i överensstämmelse med villkoren i avtalet mellan användaren och dennes bank. Genom att använda tjänsten tillstår användaren att han eller hon ensam har ansvaret för alla avgifter som kan tas ut av hans eller hennes bank vid genomförande av nationella eller internationella betalningar/transaktioner.
 

7. INTEGRITETSPOLICY OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Trustly lagrar och behandlar information som tillhandahålls av användaren i enlighet med tillämplig personuppgiftslag. Denna information inkluderar användarens IP-adress och autentiseringsuppgifter rörande användarens identitet som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, sändande bankkontonummer, saldo, personnummer och, i förekommande fall, passnummer/id-kortnummer.

Trustly samlar in och behandlar informationen för att kunna genomföra din transaktion, registrera din transaktion hos din bank och genomföra transaktionen på ett säkert sätt, för att uppfylla juridiska krav för datalagring, krav på åtgärder för bekämpning av penningtvätt och andra relevanta lagliga skyldigheter för Trustly, inklusive men inte begränsat till förhindrande av bedrägerier eller liknande brottslig handling.

Trustly är personuppgiftsansvarig avseende de insamlade uppgifterna och ansvarar för att säkerställa att de behandlas i överensstämmelse med tillämpliga integritetsbestämmelser och endast används för de syften och på det sätt, och endast utlämnas till tredje man under de förutsättningar, som anges i dessa villkor.

Av punkt 3 (Auktorisering/tillstånd för att vidarebefordra information som tillhandahålls av användaren) ovan framgår att användaren samtycker till att information vidarebefordras av Trustly till internetbankens gränssnitt samt till verksamhetsutövaren enligt vad som närmare anges i nämnda punkt. Trustly har även rätt att vidarebefordra information till polismyndigheten och andra relevanta myndigheter i samband med granskning av en betalningstransaktion i syfte att kunna säkerställa förebyggande, undersökning och avslöjande av brott mot penningtvättslagen, bedrägerier eller liknande brottslig handling. Trustly vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda de tillhandahållna uppgifterna från att överföras till tredje part utöver vad som framgår ovan, och åtar sig att inte överföra dessa uppgifter för kommersiella, reklammässiga eller liknande syften.

Alla insamlade personuppgifter behandlas konfidentiellt så långt som möjligt och kommer i samtliga fall att överföras och hanteras med hjälp av SSL (Secure Socket Layer) och säkra krypterings-procedurer. Trustly behandlar insamlade personuppgifter under så lång tid som detta är nödvändigt för att uppfylla ovan angivna syften med sådan behandling.

Genom godkännandet av dessa villkor före användning av tjänsten samtycker användaren till ovan angiven behandling av personuppgifter. Samtycket omfattar även behandling av personuppgifterna via Internet inklusive överföring av dessa till tredje land utanför EU.

Om du har frågor eller krav avseende dina personuppgifter eller dina rättigheter under tillämplig personuppgiftslag, inklusive begäran om information eller rättelse, vänligen kontakta Trustly på contactus@trustly.com.

I vissa fall kan särskilda villkor gälla i tillägg till dessa allmänna villkor, såsom vid användning av Trustlys tjänst ”Direktbetalning” eller ”Tap & Pay”. Vid motstridighet mellan dessa allmänna villkor och sådana särskilda villkor gäller vad som anges i de särskilda villkoren avseende behandling av personuppgifter.
 

8. MEDDELANDEN OM FÖRDRÖJNING, AVBROTT, FUNKTIONSSTÖRNING OCH LIKNANDE

Om användaren upptäcker funktionsstörningar skall Trustly meddelas om detta omedelbart, varpå Trustly kommer att göra sitt yttersta för att utan fördröjning avhjälpa eventuella funktionsstörningar.
 

9. FORCE MAJEURE

Trustly kan inte under några förhållanden hållas ansvarigt för någon ekonomisk förlust, fördröjning eller bristande prestanda i den utsträckning sådan förlust, fördröjning eller brist orsakas av brand, översvämning, explosion, krig, strejk, embargo, statliga krav, civila eller militära myndigheter, dataintrång, användarens olagliga handlingar eller någon annan orsak som ligger utom Trustlys rimliga kontroll.
 

10. MISSTÄNKT KRIMINELL AKTIVITET OCH LIKNANDE

Trustly förbehåller sig unilateralt rätten att vidta lämpliga åtgärder, registrera och suspendera en av användarens transaktioner vid misstänkt kriminell eller olaglig aktivitet, nära förestående civilmål initierat av tredje part till följd av tillhandahållande av tjänsten eller någon annan handling eller underlåtenhet som allvarlig funktionsstörning eller missbruk av tjänsten som kan exponera användaren eller Trustly för skada, oavsett sådan potentiell skadas natur.
 

11. BESTÄMMELSER OM KUNDKÄNNEDOM OCH ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER ATT TILLHANDAHÅLLA INFORMATION

De transaktioner som genomförs av användaren är föremål för övervakning i syfte att följa tillämpliga bestämmelser gällande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. De policyer och den praxis som tillämpas revideras ständigt och kan variera från tid till annan samt är beroende av förhållanden som rör användaren som transaktionsmönster, geografisk position och liknande. Register kan föras i syfte att följa tillämpliga bestämmelser och ytterligare information kan begäras från användaren för att fastställa svar på frågor rörande identitet, transaktionssyfte och kapitalets ursprung. Genom att genomföra en transaktion via tjänsten, åtar sig användaren att tillhandahålla all sådan information som kan anses nödvändig för dessa syften och tillstår att underlåtenhet att uppfylla sådana begäranden kan resultera i vägran att genomföra användarens transaktion eller i andra konsekvenser, beroende på situation.
 

12. OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i detta avtal befinns vara ogiltig eller icke verkställbar av någon domstol eller någon kompetent jurisdiktions förvaltningsmyndighet, skall denna ogiltighet eller icke-verkställbarhet inte påverka de övriga bestämmelserna i detta avtal, vilka skall fortsätta gälla fullt ut. Om någon bestämmelse i detta avtal på sådant vis befinns vara ogiltig eller icke verkställbar, men skulle upphöra att vara ogiltig eller icke verkställbar om någon del av bestämmelsen ströks, skall bestämmelsen i fråga tillämpas med sådan modifiering som kan vara nödvändig for att göra den giltig och verkställbar.
 

13. TILLÄMPLIG LAG

Dessa allmänna villkor och bestämmelser och avtalet som de utgör skall lyda under svensk lagstiftning. Tvister skall i första hand lösas genom förhandlingar i god anda mellan parterna efter att ett krav har ställts av användaren, efter vilket Trustly skall pröva kravet inom trettio (30) dagar. Om parterna inte kan göra upp i godo avseende kravet, skall tvisten lösas i överensstämmelse med bestämmelserna för civilmål.

fraud@trustly.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete