Användarvillkor för Trustly Direct Debit (Autogiro)

TRUSTLY’S ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR MEDGIVANDE OCH
BETALNING VIA TRUSTLY DIRECT DEBIT, VERSION 3.0 (”VILLKOR OCH
BESTÄMMELSER”

1. ALLMÄN INTRODUKTION TILL TJÄNSTEN

1.1 Trustly Direct Debit är en tjänst som har utvecklats av Trustly Group AB
(registreringsnummer 556754-8655), ett svenskt licensierat betalningsinstitut) (”Trustly”), enligt
vilken du (”Användaren”) ger Trustly ett mandat att genomföra återkommande betalningar från
Användarens bankkonto via autogiro till en onlineleverantör som tillhandahåller en produkt eller
tjänst till Användaren (”Handlaren”), (”Tjänsten”).

1.2 Genom att lämna ditt medgivande och godkänna dessa Villkor och Bestämmelser ger
Användaren Trustly ett mandat att dra pengar från det anslutna kontot via autogiro. Beloppet
som skall dras aviseras till Användaren av Handlaren. Dragningen från ditt bankkonto sker inom
sju bankdagar från det att Trustly initierar dragningen.

1.3 Saknas täckning på kontot dagen då beloppet skall dras så kan nya försök komma att göras.
Alternativt kan Användaren komma att uppmanas betala beloppet med annan betalningsmetod.
Saknas täckning på kontot vid dagen beloppet ska dras kan avgifter och dröjsmålsränta
tillkomma i enlighet med vad som avtalats.

1.4 Tjänsten erbjuds inte av Användarens bank och är inte ansluten till Användarens bank.
Tjänsten tillhandahålls till Användaren av Trustly, via Handlaren. Läs igenom Villkoren och
Bestämmelserna noga. Gå inte vidare med transaktionen om du inte accepterar Villkoren och
Bestämmelserna.

1.5 Dessa Villkor och Bestämmelser innehåller informationen som Trustly ska tillhandahålla till
Användaren enligt 4 kapitlet 10 § i Lag (2010:751) om betaltjänster (”Betaltjänstlagen”).
Användaren kan när som helst begära att få en kopia på dessa Villkor och Bestämmelser genom
att skicka en fråga till Trustly via de kanaler som anges under avsnitt 12 nedan.

1.6 Dessa Villkor och Bestämmelser kan komma att bli justerade från tid till en annan. För det
fall att en ändring av villkoren sker kommer den reviderade versionen av dessa Villkor och
Bestämmelser att anges med ett nytt versionsnummer. Användaren kommer att få en kopia av de
uppdaterade Villkoren och Bestämmelserna senast 2 månader innan de föreslagna ändringarna
träder i kraft. Användaren kan antingen acceptera eller avvisa ändringarna innan de träder i
kraft. Användaren ska anses ha accepterat ändringarna till Villkoren och Bestämmelserna om
Användaren inte meddelat Trustly annat innan ändringarna föreslås att träda i kraft. Om
Användaren avvisar ändringarna, ska Användaren ha rätt att säga upp dessa Villkor och
Bestämmelser utan extra kostnad och med omedelbar effekt fram till dagen som ändringarna
skulle ha trätt i kraft.

2. MANDATET

2.1 Medgivande till betalning via autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller
av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till
denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av
personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör,
betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC
AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling
är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens
betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av
personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information
om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot
och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke,
vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

2.2 Beskrivning

2.2.1 Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av
betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt
medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens
konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut)
godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna
betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren
i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos
betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin
betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos
betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

2.2.2. Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
eller annan allmän helgdag.

2.2.3 Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt
senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller
vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida
förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta
gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara
eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp,
förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom
undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som
omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

2.2.4 Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren
inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om
täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare
uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från
betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

2.2.5 Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två
bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen
vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas
vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av
betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

2.2.6 Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom
att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse
av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren
tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens
betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges
av betaltjänstleverantören.

2.2.7 Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta
anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter
det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt
att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen
inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet
avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör
delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet
med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

2.2.8 Ytterligare krav angående återkallelse av betalningsorder
Om Användaren vill stoppa en kommande betalning med Trustly i enlighet med avsnitt 2.2.5
(Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)) ovan måste Användaren informera Trustly
om detta via de kanaler som anges under avsnitt 12 nedan senast klockan 16.00 CET två
bankdagar innan dagen för debitering.

3. INLOGGNINGSINFORMATION OCH LIKNANDE SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDAREN
Godkännandet av autogiromandatet som utförs med hjälp av personliga autentiseringsuppgifter
(koder/lösenord och så vidare) skall anses utföras av kontots auktoriserade användare. Den
inloggningsinformation som tillhandahålls av Användaren under godkännandet av mandatet
samlas in och behandlas av Trustly. Trustly vidarebefordrar informationen via tjänstens
gränssnitt till motsvarande gränssnitt i Användarens internetbank över en etablerad, säker
anslutning. All kommunikation som överförs vid användning av tjänsten är krypterad och
Användarens hemliga inloggningsinformation lagras aldrig utan vidarebefordras till
motsvarande inmatningsfält hos vald bank.

4. INFORMATION OM ANVÄNDAREN
Genom att godkänna autogiromandatet bekräftar Användaren att Trustly hämtar information om
Användaren från Användarens internetbank och behandlar informationen i enlighet med, och för
de syften som anges i Integritetspolicy.

5. INFORMATION OM DIREKT SKYDD TRANSAKTIONER

5.1 På begäran av Användaren ska Trustly tillhandahålla Användaren en lista över
betalningstransaktioner som utförts enligt mandatet innehållande följande uppgifter:
1. uppgifter som gör det möjligt att identifiera betalningstransaktionen samt, när det är
lämpligt, uppgifter som avser betalningsmottagaren;
2. transaktionens belopp i den valuta som används i betalningsordern;
3. uppgift om valuteringsdag för debitering eller datum när betalningsordern togs emot; och
4. information om växlingskurs om sådan använts enligt avsnitt 11.2.

5.2 Trustly ska inte behöva tillhandahålla informationen ovan mer än en gång i månaden.
Informationen kommer att skickas till Användaren via mail.

6. ALLMÄNNA KRAV PÅ KVALIFICERING FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN
För att använda Tjänsten måste Användaren vara minst arton (18) år, eller ha uppnått sådan
ålder som krävs av Handlaren, ha kapacitet att ingå juridiskt bindande avtal och rätt att
disponera över de tillgångar som finns tillgängliga i Användarens internetbank. Användaren
garanterar härmed att nämnda krav är uppfyllda. Användaren garanterar även att denne inte
skall använda Tjänsten för något syfte som bryter mot dess överenskommelser med tredje parter
eller tillämplig lagstiftning. Användaren är personligt ansvarig för alla sådana brott och tillstår,
genom att använda Tjänsten, att användningen av densamma inte resulterar i något sådant brott.

7. TRANSAKTIONSTIDER
Användaren är medveten om att betalningar som genomförs via autogiro går genom vanliga
clearingsystem vilket innebär att det i undantagsfall kan ta upp till tre (3) bankdagar innan
Användarens betalning når Handlaren.

8. AVSTÄNGNING AV TJÄNSTEN
Trustly kan temporärt behöva stänga av Tjänsten för att genomföra tekniska uppdateringar eller
justeringar av Tjänsten i syfte att anpassa Tjänsten efter relevanta lagar och föreskrifter.

9. ANSVAR OCH ERSÄTTNING

9.1 Trustly är ansvarigt gentemot Användaren för betalningstransaktioner som genomförs via
Tjänsten i den utsträckning som anges Betaltjänstlagen, tillämplig från tid till annan. Såvida det
inte följer av tvingande, tillämplig, lag är Trustly inte under några omständigheter ansvarigt
gentemot Användaren för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått på grund av
användning av Tjänsten.

9.2 Användarens köp av varor, tjänster, digitalt innehåll eller övrigt av Handlaren kommer att
vara föremål för Handlarens villkor och bestämmelser. Trustly är inte på något sätt ansvarig för
Handlarens handling eller underlåtenhet. Vänligen tillse att du har läst och accepterat
Handlarens villkor och bestämmelser innan du använder Tjänsten.

10. ÅTERBETALNINGAR

10.1 Användaren har rätt att begära en återbetalning av en betalning som genomförts under
dessa Villkor och Bestämmelser i följande situation:
1. betalningstransaktionens exakta belopp inte angavs i samband med att den godkändes,
och
2. betalningstransaktionens belopp överstiger det belopp som Användaren rimligen kunde
ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, bestämmelser i dessa Villkor
och Bestämmelser och andra relevanta omständigheter.

10.2 Eventuella krav på återbetalning måste framställas av Användaren till Trustly inom åtta
veckor från det att medlen debiterades Användarens konto.

10.3 Trustly ska inom tio bankdagar från mottagandet av begäran om återbetalning antingen
återbetala det belopp som transaktionen avser eller ange skälen för att återbetalning vägras. Om
återbetalning vägras kan Användaren lämna ett klagomål mot Trustly i enlighet med avsnitt 12.

11. AVGIFTER SOM TILLÄMPAS AV ANVÄNDARENS BANK

11.1 Vid genomförandet av en betalningstransaktion via Tjänsten kan det från tid till annan
förekomma nationella eller internationella betalningar, i vilka fall en avgift som debiteras
Användarens bankkonto kan komma att tas ut i överensstämmelse med villkoren i avtalet mellan
Användaren och dennes bank. Genom att använda Tjänsten tillstår Användaren att han eller hon
ensam har ansvaret för alla avgifter som kan tas ut av hans eller hennes bank vid genomförande
av nationella eller internationella betalningar/transaktioner.

11.2 Trustly tar inte ut några avgifter från Användaren för användandet av Tjänsten. En
växlingsavgift (+ 2.75 % på den genomsnittliga växlingskursen som finns tillgänglig
oanda.com) kan dock komma att tillämpas om Användaren betalar för en produkt eller en
tjänst i en annan valuta än den valuta som produkten eller tjänsten erbjöds i på Handlarens
hemsida.

12. KLAGOMÅL OCH MEDDELANDEN OM FÖRDRÖJNING, AVBROTT, FUNKTIONSSTÖRNING OCH LIKNANDE

12.1 Om Användaren upptäcker funktionsstörningar i Tjänsten skall Trustly meddelas om detta
omedelbart. Frågor och klagomål avseende Tjänsten skickas till Trustly via ett onlineformulär på
Trustlys support center, https://trustly.com/se/usersupport/, eller till contactus@trustly.com.
Användare kan även kontakta Trustlys Klagomålsansvarig genom att sända ett brev till
postadress:
Trustly Group AB
Att: Klagomålsansvarig
Norrtullsgatan 6, våning 7
113 29 Stockholm

12.2 Trustly kommer att svara på frågor eller klagomål elektroniskt och på engelska. Användaren
har dock rätt att begära att ett svar ska översättas till det officiella språk som gäller i det land där
Tjänsten tillhandahålls.

12.3 Trustly följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering (FFFS 2002:23)
och hanterar inkomna klagomål i enlighet med gällande regelverk. Mer information om Trustlys
klagomålshantering och vårt onlineformulär för klagomål finns
här https://trustly.com/se/usersupport/.

13. FORCE MAJEURE
Trustly kan inte under några förhållanden hållas ansvarigt för någon ekonomisk förlust,
fördröjning eller bristande prestanda i den utsträckning sådan förlust, fördröjning eller brist
orsakas av brand, översvämning, explosion, krig, strejk, embargo, statliga krav, civila eller
militära myndigheter, dataintrång, denial-of-service-attack (DoS-attack), Användarens olagliga
handlingar eller någon annan orsak som ligger utom Trustlys rimliga kontroll.

14. MISSTÄNKT KRIMINELL AKTIVITET OCH LIKNANDE
Trustly förbehåller sig en ensidig rätt att vidta lämpliga åtgärder, registrera och suspendera en av
Användarens transaktioner vid misstänkt kriminell eller olaglig aktivitet, nära förestående
civilmål initierat av tredje part till följd av tillhandahållande av Tjänsten eller någon annan
handling eller underlåtenhet som allvarlig funktionsstörning eller missbruk av Tjänsten som kan
exponera Användaren eller Trustly för skada, oavsett sådan potentiell skadas natur.

15. BESTÄMMELSER OM KUNDKÄNNEDOM OCH ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER ATT
TILLHANDAHÅLLA INFORMATION
De transaktioner som genomförs av Användaren är föremål för övervakning i syfte att följa
tillämpliga bestämmelser gällande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. De
policyer och den praxis som tillämpas revideras ständigt och kan variera från tid till annan samt
är beroende av förhållanden som rör användaren som transaktionsmönster, geografisk position
och liknande. Register kan föras i syfte att följa tillämpliga bestämmelser och ytterligare
information kan begäras från Användaren för att fastställa svar på frågor rörande identitet,
transaktionssyfte och kapitalets ursprung. Genom att genomföra en transaktion via Tjänsten,
åtar sig Användaren att tillhandahålla all sådan information som kan anses nödvändig för dessa
syften och tillstår att underlåtenhet att uppfylla sådana begäranden kan resultera i att Trustly
vägrar genomföra en transaktion, samt på längre sikt även kan komma att avsluta Tjänsten.

16. OGILTIGHET
Om någon bestämmelse i dessa Villkor och Bestämmelser befinns vara ogiltig eller icke
verkställbar av någon domstol eller någon kompetent jurisdiktions förvaltningsmyndighet, skall
denna ogiltighet eller icke-verkställbarhet inte påverka de övriga bestämmelserna i detta avtal, vilka skall fortsätta gälla fullt ut. Om någon bestämmelse i dessa Villkor och Bestämmelser på
något vis befinns vara ogiltig eller icke verkställbar, men skulle upphöra att vara ogiltig eller icke
verkställbar om någon del av bestämmelsen ströks, skall bestämmelsen i fråga tillämpas med
sådan modifiering som kan vara nödvändig för att göra den giltig och verkställbar.

17. TILLÄMPLIG LAG

17.1 Dessa allmänna Villkor och Bestämmelser skall lyda under svensk lagstiftning. Tvister skall i
första hand lösas genom förhandlingar i god anda mellan parterna efter att ett krav har ställts av
Användaren, efter vilket Trustly skall pröva kravet inom trettio (30) dagar. Om parterna inte kan
göra upp i godo avseende kravet, skall tvisten lösas i överensstämmelse med bestämmelserna för
civilmål.

17.2 En Användare kan även kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vänligen besök
Trustlys support center på https://trustly.com/en/usersupport/ för ytterligare information om
hur en Användare kan identifiera och kontakta en klagomålsinstans utanför domstol i dennes
hemland.

En Användare kan även få råd och information om hur denne kan ta ett klagomål vidare genom
Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt genom Användarens lokala konsumentombud.


Trustly Group AB (556754-8655)
Norrtullsgatan 6, våning 7
113 29 Stockholm/Sverige
Hemsida: https://trustly.com/se/
Email: contactus@trustly.com

Under tillsyn av Svenska Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Email: finansinspektionen@fi.se
Telefon: +46 8 408 980 00
fraud@trustly.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete